Obowiązkowe ubezpieczenie imprezy masowej

Każdy organizator imprezy masowej powinien pamiętać o tym, że poza uzyskaniem zezwolenia na takie wydarzenie musi również wykupić obowiązkową polisę OC dla organizatora impres masowych. W przypadku wydarzeń niemasowych, choć ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, warto zastanowić się nad jego wykupem. Dlaczego? W takich przypadkach organizator może zabezpieczyć się na wypadek szkód powstałych w trakcie przebiegu imprezy. Mając ubezpieczenie, nie będzie musiał pokrywać roszczeń poszkodowanych członków imprezy z własnych środków.

Kiedy możemy mówić o imprezie masowej?

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wykupu ubezpieczenia OC, natomiast ci, którzy organizują wydarzenie o charakterze niemasowym, nie są do tego zobowiązani, choć oczywiście, jeżeli wyrażą taką chęć, mogą jak najbardziej ubezpieczyć swoją imprezę.

Po czy poznać, że impreza zaliczana jest do masowych? Przede wszystkim po tym, że:-

  • wstęp na nią jest odpłatny,
  • charakter imprezy jest artystyczno-rozrywkowy lub sportowy,
  • odbywa się poza budynkiem i bierze w niej udział ponad 1000 osób lub obywa się na hali, gdzie liczna uczestników imprezy przekracza 300.

Jeżeli impreza nie spełnia wszystkich wymienionych powyżej warunków, uznawana jest za niemasową, więc nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla imprez masowych

Osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, decydująca się na organizację imprezy masowej jest przepisami zobowiązana do wykupienia polisy OC organizatorów imprez masowych. Wynika to z regulacji zawartych w art. 53 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zakres ubezpieczenia OC oraz minimalne sumy gwarancyjne zostały umieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC w przypadku imprez masowych

W przypadku zaistnienia zdarzenia, w którym uczestnik impresy masowej poniesie szkodę, a wina za to będzie leżała po stronie organizatora, polisa pokryje roszczenia poszkodowanych.

Minimalne sumy gwarancyjne w polisie OC

W Rozporządzeniu Ministra Finansów określona została minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC. Jej wysokość zależna jest od kilku czynników, między innymi:

  • typu imprezy,
  • miejsca imprezy,
  • liczby uczestników.

W ustalaniu wysokości minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC brane pod uwagę jest również to, czy jest to impreza o podwyższonym ryzyku.

Jeżeli poszukujecie dobrej oferty ubezpieczenia imprezy masowej, warto zapoznać się z tym, co do zaoferowania ma Ama Consulting. Ubezpieczyciel oferuje nie tylko obowiązkowe, ale i dodatkowe ubezpieczenie imprezy OC.