Tutaj jesteś

Obowiązki podatnika dziś i jutro, jakie warto zapamiętać.

6 września 2019 Finanse

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz. 800, z późn. zm.)

Obowiązek zawiadomienia organu o zmianie swojego adresu, gdyż pismo uznaje się za doręczone również pod nieaktualnym adresem, również w postępowaniu podatkowym, należy powiadomić organ podatkowy prowadzący postępowanie o każdej zmianie adresu.
W razie zmiany adresu miejsca zamieszkania lub pobytu na adres w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, podatnik ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (nie jest zobowiązany, gdy ustanowił pełnomocnika ogólnego lub szczególnego).

Obowiązek składania deklaracji podatkowych – jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów podatkowych.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności podatku, co oznacza wpłacanie podatku w ustawowym terminie. Termin zależy od sposobu powstania zobowiązania podatkowego, powstającego głównie z mocy prawa, wówczas podatnik sam oblicza i wpłaca podatek w terminach płatności określonych w przepisach poszczególnych ustaw podatkowych. Rzadziej zobowiązanie powstaje w drodze decyzji ustalającej jego wysokość termin płatności wynosi wówczas 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Istotne jest, że za termin zapłaty podatku uważa się:

  • przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie organu podatkowego, w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,
  • w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

Jeżeli nie zostanie zapłacony podatek w ustawowym terminie, powstanie zaległość podatkowa i obowiązek, bez wezwania organu, naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę.

Obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej (np. rachunków, faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków itp.) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli 5 lat z pewnymi wyjątkami wydłużającymi ten okres jak np. ratalna decyzja urzędu lub postępowanie egzekucyjne.

Obowiązek stawiania się na wezwania urzędu i złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego. Są sytuacje, gdy organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu podatnika, gdy nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny. Jednak ten wyjątek tylko w granicach województwa, w którym podatnik zamieszkuje lub przebywa – chyba że charakter sprawy lub czynności wymaga osobistego stawienia się przed organem podatkowym prowadzącym postępowanie.


Nie stawienie się podatnika osobiście bez uzasadnionej przyczyny, może skutkować otrzymaniem kary porządkowej do kwoty 2800 zł.

Obowiązki związane z kontrolą podatkową, to w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz umożliwić przeprowadzenie innych czynności wymienionych w Ordynacji podatkowej. Jak również zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Redakcja wladca-pierscieni.pl

Nasi redaktorzy na stronie wladca-pierscieni.pl to zespół pasjonatów gotowych dzielić się wiedzą i inspiracją na tematy z różnych dziedzin życia. Każdy z naszych redaktorów ma szerokie zainteresowania i specjalistyczną wiedzę w dziedzinach związanych ze stylem życia, podróżami, finansami i wieloma innymi ciekawymi kategoriami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?